Privacy policy ProVoet

AVG verklaring
Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Voetcare4you het AVG-programma geheel of gedeeltelijk
heeft doorlopen. Voetcare4you verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Voetcare4you heeft doorlopen om te voldoen
aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van
toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de
situatie.
Voetcare4you begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten
controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Voetcare4you
kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet
te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Voetcare4you zijn te vinden op de volgende pagina('s) van
deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 6-6-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.Beste ,

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat morgen de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking treedt. Heel Nederland heeft het erover, ProVoet niet minder en informeert haar leden sinds het najaar van 2017 hierover. De verordening houdt in dat voor heel Europa dezelfde regels gaan gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. In kringen van kleine bedrijven, amateurverenigingen en zzp’ers is te horen dat de AVG niet op hen van toepassing zou zijn. Dat is niet zo. Iedere organisatie in Nederland moet ermee aan de slag, er zijn geen uitzonderingen. Ook als er bijvoorbeeld geen klantengegevens worden opgeslagen of nieuwsbrieven worden gestuurd, is er de plicht dit in kaart te brengen en te noteren. Iedere organisatie moet bovendien aangeven op welke wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan in de ‘privacy policy’ en die publiceren op de website.

Zo ook jouw branchevereniging. Op onze website kun je vanaf vandaag onze privacy policy lezen op www.provoet.nl/privacypolicy. We zijn altijd al zorgvuldig geweest ten aanzien van jouw gegevens, dat is in het kader van de nieuwe wetgeving verder aangescherpt.

In het inschrijfformulier voor lidmaatschap ben je akkoord gegaan met het feit dat wij je persoonsgegevens doorgeven aan een select gezelschap externe partijen. Dit vinden wij noodzakelijk om jouw lidmaatschap uit te kunnen voeren en voldoende inhoud te geven. In de nieuwe privacy policy die nu online staat, is ook omschreven wat je kunt doen als je het achteraf toch niet eens bent met dat akkoord.

Als je hier aanvullende vragen over hebt, kun je ons altijd een mail sturen via: info@provoet.nl